Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 21.10.2020 r. Pobierz
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 21 października 2020 r. PDF!
  a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową PDF!
  b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF
   c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF

​​​​​​

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami PDF
  a. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " - Formularz Wniosku -") PDF
  b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami PDF
 

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)

PDF
 

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF
 

Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF
3. Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem PDF
  a. Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową
4.

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

UWAGA!!! Dla wniosków o dofinansowanie złożonych po 15 maja 2020r.

     a. Wniosek o płatność - podwyższony poziom dofinansowania 

     b. Wniosek o płatność dla wniosków o dofinansowanie złożonych  przed 15 maja 2020r.

PDF

 

PDF

5. Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami PDF
 

a. Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ - podwyższony poziom dofinansowania

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność - szablon zestawienia dokumentów zakupu

PDF  

  b. Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy
  c. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
  Historia zmian dokumentacji:  
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 20.10.2020 r.ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r. ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r. ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP

Formularz wniosku obowiązującego do 28.07.2019 r.   PDF

 

 

 

 

 

 
stopka