Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. Pobierz
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15 maja 2020 r. PDF!
  a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową PDF!
  b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF
   c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF

​​​​​​

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami PDF
  a. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " - Formularz Wniosku -") PDF
  b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami PDF
 

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)

PDF
 

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF
 

Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF
3. Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem PDF
  a. Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową
4.

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

UWAGA!!! Dla wniosków o dofinansowanie złożonych po 15 maja 2020r.

Wniosek o płatność dla wniosków o dofinansowanie złożonych  przed 15 maja 2020r.

PDF
5. Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami PDF
  a. Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy
  b. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
     
  Historia zmian dokumentacji:  
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r. ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r. ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP

Formularz wniosku obowiązującego do 28.07.2019 r.   PDF

 

 

 

 

 

 
stopka