Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
  Wymagana dokumentacja Pobierz
1. Program priorytetowy Czyste powietrze wraz z załącznikiem:
 1. Załącznik nr 1 – Wymagania techniczne
PDF!
 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")
  - załącznik ODO1 - wzór 
  - załącznik ODO2 - wzór
 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
 3. Wzór protokołu z wizytacji dopuszczającej
 4. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie
PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
3. Wzór umowy dotacji
 1. Załącznik nr 7 - Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” – wzór;
 2. Załącznik nr 8 - Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji – wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
4. Wzór umowy pożyczki
 1. Załącznik nr 9 - Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze – wzór;
 2. Załącznik nr 10 - Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki – wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe – wspólne dla umowy dotacji i pożyczki XLSX
6. Wniosek o płatność z załącznikami - wspólny dla umowy dotacji i pożyczki
 1. Zestawienie dowodów księgowych;
 2. Wzór protokołu odbioru częściowego przedsięwzięcia;
PDF
 • XLSX
 • PDF
7.

Dokumenty pomocnicze:

a. Sposób wyliczania dochodu netto za 2017 r.

b. Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. 

c. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1) z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

d. LISTA SPRAWDZAJĄCA - Jakie dane należy zgromadzić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

 

 
stopka