Wymagana dokumentacja - ścieżka bankowa

Wymagana dokumentacja  w Programie Czyste Powietrze  ścieżka bankowa

  Wymagana dokumentacja  w Programie Czyste Powietrze  Pobierz
1.  Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału  kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF
2.

 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie z załącznikami

  1. Załącznik nr 1. Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  1. Załącznik nr 2. Klauzula informacyjna, dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze"
  1. Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna, dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego
  1. Załącznik nr 4. Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania

 

PDF

         PDF

 

         PDF

         PDF

     

         PDF

 

 

3.   Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji
 
PDF
4.

 Proces obsługi programu priorytetowego „Czyste Powietrze” – ścieżka bankowa z załącznikami

  1. Załącznik nr 1. Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu,

            Załącznik nr 2. Lista sprawdzająca do wniosku o płatność

PDF

        

        

5.  

Wniosek o płatność (poziom podstawowy i podwyższony) w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej. DOSTĘPNY NA STRONIE https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 
6. 

  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

  1. Załącznik nr 1. Protokół odbioru prac wykonawcy w PP Czyste Powietrze,

         Załącznik nr 2. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

PDF

         

         

7.

 Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 

PDF
8.

 Protokół z kontroli w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 

9.

  Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach priorytetowego „Czyste Powietrze”
 

PDF
 

 

 Lista banków, które w ramach programu "Czyste Powietrze" prowadzą nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.