Wymagana dokumentacja - do 02.01.2023 r.

czyste-powietrze


 
  Wymagana dokumentacja prefinansowanie obowiązująca od 15.07.2022 r. Pobierz
1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” W ZAKRESIE UDZIELANIA PREFINANSOWANIA DLA BENEFICJENTÓW CZĘŚCI 2) I CZĘŚCI 3) PROGRAMU PDF!
2. Program priorytetowy Czyste Powietrze PDF!
  a. Zał nr 1 do PPCP ulga podatkowa PDF!
  b. Zał 2 do PPCP koszty kwalifikowane część 1 Programu PDF!
  c. Zał 2a do PPCP koszty kwalifikowane część 2 Programu PDF!
  d. Zał 2b PPCP koszty kwalifikowane część 3 Programu PDF!
3. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w PP Czyste Powietrze PDF!
4. Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem PDF!
5. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem – załącznik do Regulaminu WNIOSEK JEST DOSTĘPNY NA STRONIE https://gwd.nfosigw.gov.pl/ PDF!
6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych PDF!
7. Pełnomocnictwo do PPCP z prefinansowaniem PDF!
8. Instrukcja wypełniania wniosków o płatność PDF!
9.

Wzór Wniosku o płatność w GWD - prefinansowaniem PP CZyste Powietrze
JEST DOSTĘPNY NA STRONIE https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 
10. Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy PDF!
11. Formularz przyjecia odpadow metali - wzór PDF!
12. Wzór umowy z wykonawcą PDF!
13. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych:  wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym  współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów informatycznych, reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją Programu za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna) w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” PDF!
14. Klauzula informacyjna NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego PDF!
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022 r.  
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze PDF!
  a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową PDF!
  b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF!
  c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF!
  d. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze -

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

PDF!
 

e. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w PP Czyste Powietrze

PDF!
2. Wniosek o dofinansowanie w PP Czyste Powietrze - wzór PDF!
3.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, dostępnego w serwisie gov.pl

PDF!
4.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw

PDF!
5. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA W RAMACH CZĘŚCI 3 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” ORAZ O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 I CZĘŚCI 2. PDF!
6.

PEŁNOMOCNICTWO do PPCP

PDF!
7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla pełnomocnika mocodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. PDF!
8. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie przez WFOŚiGW w Toruniu korespondencji drogą elektroniczną PDF!
9 Wniosek o płatność (poziom podstawowy i podwyższony) w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej. DOSTĘPNY NA STRONIE https://gwd.nfosigw.gov.pl/

WAŻNE: Złożenie wniosku o płatność możliwe jest dopiero po potwierdzeniu zawarcia umowy i uzyskaniu jej numeru (numer umowy jest przekazywany do Beneficjenta w piśmie informującym o zawarciu umowy)

 
10 INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”, DOSTĘPNY NA STRONIE https://gwd.nfosigw.gov.pl/ PDF!
11 Załącznik do Instrukcji WoP - Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy PDF!
12 Składanie wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF!
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2021 r.  
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze PDF!
  a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową PDF!
  b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF!
  c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF!
2 Wniosek o płatność(poziom podstawowy i podwyższony) w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej.  
  a. Instrukcja wypełnienia WOP PDF!
  b. Załącznik do Instrukcji WoP - Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy
  c. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – JEST DOSTĘPNY NA STRONIE https://gwd.nfosigw.gov.pl/  
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. Pobierz
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15 maja 2020 r. PDF!
  a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową PDF!
  b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF
   c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF

​​​​​​

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami PDF
  a. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wersja poglądowa - Pomoc dla beneficjenta dotycząca wypełnienia pól wniosku, w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " - Formularz Wniosku -") PDF
  b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami PDF
 

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)

PDF
 

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF
 

Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF
3. Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem PDF
  a. Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową
4.

Wniosek o płatność(poziom podstawowy i podwyższony) w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej.

 

  a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. PDF
  b. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – JEST DOSTĘPNY NA STRONIE https://gwd.nfosigw.gov.pl/  
  c.Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online PDF
 

f. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:

- załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy  DOC

- załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)  DOC

- załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – formularz XLS.

 

 

  g. Wniosek o płatność dla wniosków o dofinansowanie złożonych  przed 15 maja 2020r.  
  Historia zmian dokumentacji:  
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r. ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r. ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP

Formularz wniosku obowiązującego do 28.07.2019 r.   PDF

 

 

 

 

 

 
stopka