Wymagana dokumentacja - od 22.04.2024 r. do 13.06.2024 r.

czyste-powietrze

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 22.04.2024 r.
Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Program i załączniki do Programu

Nazwa dokumentu

Format pliku

 Program priorytetowy Czyste Powietrze – od 22.04.2024

.pdf

 Zał. 1 PPCP Ulga Podatkowa

.pdf

 Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego – część 1)

.pdf

 Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego – część 2)

.pdf

 Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego – część 3)

.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie Programu

 A.1.3 Ogłoszenie o zmianie Programu

.pdf

 

 

Nazwa dokumentu

Format pliku

A.1

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

.pdf

A.1.1

 • Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (Załącznik  1 do Regulaminu)

https://gwd.nfosigw.gov.pl/

A.1.1.1

 • Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne (Załącznik 1 do WOD)

.doc(x)

A.1.1.2

 • Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw
 • Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw (Załącznik 2 do WOD)

.doc(x)

A.1.1.3

 • Wzór umowy z Wykonawcą z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw (Załącznik  3 do Regulaminu)

  Uwaga! Każda strona umowy powinna zostać opatrzona czytelnym podpisem Wnioskodawcy oraz datą.

  W przypadku kserokopii umowy każdą ze stron należy dodatkowo potwierdzić opisem „za zgodność z oryginałem” oraz czytelnym podpisem Wnioskodawcy i aktualną datą.

.doc(x)

A.1.1.3.1

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw (Załącznik 1 do umowy z wykonawcą)

.doc(x)

A.1.2

 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem, dostępnego w serwisie gov.pl i GWD
  (Załącznik 2 do Regulaminu)

.pdf

A.1.2.1

 • Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)

.pdf

A.1.2.2

 

 • Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania (Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)

.pdf

A.1.2.3

 • Wzór dyspozycji wypłaty zaliczki

.doc(x)

A.1.4

Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy
WAŻNE: Wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy notarialnie poświadczonym tj. podpisem własnoręcznym złożonym przez Wnioskodawcę na pełnomocnictwie w obecności notariusza, bądź wcześniej złożonym podpisem uznanym przez Wnioskodawcę przed notariuszem za własnoręczny.

.doc(x)

A.1.4.1

 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy

.doc(x)

 

 

Nazwa dokumentu

Format pliku zamieszczanego w Portalu

C.1

Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

.pdf

C.2

Wniosek o płatność
WAŻNE: Złożenie wniosku o płatność możliwe jest dopiero po potwierdzeniu zawarcia umowy i uzyskaniu jej numeru (numer umowy jest przekazywany do Beneficjenta w piśmie informującym o zawarciu umowy)

https://gwd.nfosigw.gov.pl/

C.2.1

 • Dokument podsumowujący audyt energetyczny
  (Załącznik 1 do WOP)

.xsl(x)

C.3

Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze”

.pdf

C.3.1

 • Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy
  (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)

.doc(x)

C.3.1.1

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw

.doc(x)

C.3.2

 • Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
  (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)

.doc(x)

C.3.3

 • Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury
  (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)

.doc(x)

C.3.4

 • Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy
  (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)

.doc(x)

 

 

Formularz przyjecia odpadow metali-wzor

 

 .pdf