Wymagana dokumentacja - ścieżka bankowa - od 14.06.2024 r.

czyste-powietrze

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 14.06.2024 r.
Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Program i załączniki do Programu

Nazwa dokumentu

Format pliku

 Program priorytetowy Czyste Powietrze – od 14.06.2024 r.

.pdf

 Zał. 1 PPCP Ulga Podatkowa

.pdf

 Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego – część 1)

.pdf

 Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego – część 2)

.pdf

 Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego – część 3)

.pdf


Ogłoszenie o zmianie Programu

A.1.3 Ogłoszenie o zmianie Programu (Załącznik 3 do Regulaminu)

.pdf

 

 

Nazwa dokumentu

Format pliku

B.1

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

.pdf

B.1.1

Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (Załącznik 1 do Regulaminu)

Wniosek składany w bankach.

 

Lista banków dostępna na stronie https://czystepowietrze.gov.pl

B.1.1.1

Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw (Załącznik do WOD)

.doc(x)

B.1.1.2

Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw– załącznik do Wniosku o dofinansowanie (Załącznik do WOD)

.doc(x)

B.1.2

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu (Załącznik do Regulaminu)

.pdf

B.1.2.1

Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art.3 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (Załącznik 1 do Instrukcji wypełniania WOD)

.pdf

B.1.2.2

Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (Załącznik 2 do Instrukcji wypełniania WOD)

.pdf

 

 

Nazwa dokumentu

Format pliku

C.1

Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

.pdf

C.2

Wniosek o płatność


WAŻNE! Złożenie wniosku o płatność możliwe jest dopiero po potwierdzeniu zawarcia umowy i uzyskaniu jej numeru (numer umowy jest przekazywany do Beneficjenta w piśmie informującym o zawarciu umowy)

https://gwd.nfosigw.gov.pl/

C.2.1

Dokument podsumowujący audyt energetyczny (Załącznik 1 do WOP)

.xsl(x)

C.3

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze”

.pdf

C.3.1

C.3.1.1

Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy (Załącznik 1 do Instrukcji wypełniania WOP)

.doc(x)

C.3.2

Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (Załącznik 2 do Instrukcji wypełniania WOP)

.doc(x)

C.3.3

Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury (Załącznik 3 do Instrukcji wypełniania WOP)

.doc(x)

C.3.4

Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy (Załącznik 4 do Instrukcji wypełniania WOP)

.doc(x)

 

 Formularz przyjęcia odpadów metali - wzór

.pdf